TH | EN | JP
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์

ก่อตั้งขึ้นในปี 2531โดยมีจุดประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้ทาง นาฏศิลป์สากลอย่างถูกต้องให้แก่เยาวชน

 ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างทักษะของร่างกาย ให้มีสมรรถภาพ มีความแข็งแรง และเคลื่อนไหวได้อย่าง
งดงามแล้ว โรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์ ยังเน้นสอนให้เยาวชน มีความเข้าใจนาฏศิลป์ในแง่
ของงานศิลปะ ทั้งทางด้านอารมณ์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และปลูกฝังรสนิยมที่ดีเกี่ยวกับศิลปะ
โดยรวม
ภัทรา สาริกบุตร

ภัทรา สาริกบุตร

โรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์ได้ผลิต
เยาวชน ให้มีความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์อย่าง โดดเด่นมาแล้วหลาย
รุ่น

 จะเห็นได้จากนักเรียนที่จบบัลเล่ต์ชั้น
สูงได้รับการคัดเลือก เข้าเรียนต่อใน
โรงเรียนบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงต่างๆของโลก
เช่น

ภัทรา สาริกบุตร

ได้รับทุนจาก Royal
Ballet School ประเทศอังกฤษ ให้เข้าเรียน
จนจบหลักสูตรทั้ง 3 ปีของโรงเรียนดัง
กล่าว ซึ่งเป็นโรงเรียนของคณะระบำประจำ
ชาติอังกฤษคือ คณะ Royal Ballet ได้รับ
รางวัล Bronze Medalist ในการแข่งขัน
บัลเล่ต์ Adelaine Genée Award ปี
2001 , รางวัลชนะเลิศ Lynn Seymour
Award ปี 2002 หลังจากจบการศึกษา
ได้เป็นนักบัลเล่ต์อาชีพในคณะประเทศ
เยอรมันนี
 

Misa Kasamatsu

ได้รับทุนจาก American School of Ballet ซึ่งเป็นโรงเรียนของคณะ
New York City Ballet สหรัฐอเมริกา
 
Misa Kasamtsu
 

Misa Kasamtsu

ณิชา รอดบุญ
 

ณิชา รอดบุญ

ขวัญแก้ว ประสานพานิช
 

ขวัญแก้ว ประสานพานิช

ณิชา รอดบุญ

ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียน English National Ballet School
ซึ่งเป็นโรงเรียนของคณะ English National Ballet ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีนัก-
เรียนที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางด้านอื่นๆ เช่น

ขวัญแก้ว ประสานพานิช

ได้รับ
รางวัล Best Dancer จาก Spanish Dance Society ในการสอบระบำสเปนและได้รับทุน
จากสถาบันดังกล่าวให้เข้าร่วม Workshop ระบำสเปน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

คณะครูของโรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งไทย และต่างประเทศ

โดยครูทางบัลเล่ต์ทุกคนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านบัลเล่ต์ในระดับ สูงสุดของสถาบัน Royal Academy of Dance (คือในระดับ Advanced
และ Solo Seal ครูจากต่างประเทศล้วนแต่เคยเป็นศิลปินในคณะระบำในต่างประเทศมา
แล้วทั้งสิ้น

อารีย์  สหเวชชภัณฑ์
 

อารีย์ สหเวชชภัณฑ์

ผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ของโรงเรียน คือ อารีย์ สหเวชชภัณฑ์

 ผู้ซึ่งหลัง
จากจบการศึกษาจากคณะอักษร-
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
ได้ไปเรียนทางด้านการสอน ณ
โรงเรียน Royal Ballet School ประเทศอังกฤษ และต่อมาได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโททางนาฏศิลป์จาก
Butler University สหรัฐอเมริกา

โรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์ ( สำนักงานใหญ่ ) ที่ถนนสุขุมวิท เป็นโรงเรียน
หลักที่ประกอบด้วยห้องเรียน 9 สตูดิโอ

เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ขนาด 10x15 เมตร
1 ห้อง , ขนาด 9x10 เมตร 3 ห้อง และขนาดกลางอีก 5 ห้อง มีสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง
อยู่ด้านหน้าของโรงเรียน โรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์สีลม ประกอบด้วยห้องเรียน 4
สตูดิโอ พื้นห้องทุกสตูดิโอของโรงเรียนเป็นพื้นไม้ยกระดับที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความ
ปลอดภัย และปกป้องสรีระผู้เต้น เป็นห้องเรียนตามมาตรฐานสูงสุดสำหรับการเรียน
เต้นรำ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง